STRONA GŁÓWNA
WARSZTATY
PROJEKTY
EWALUACJA
INSPIRACJE
GALERIA
KONTAKT

KURS MISTRZOWSKI
TOLERANCYJNI
PUBLIKACJA

 


zobacz też:

Projekty zrealizowane w drugiej edycji konkursu: 2007

Projekty zrealizowane w trzeciej edycji konkursu: 2008

 


PROJEKTY realizowane w ramach pierwszej edycji (2006) Programu dla Tolerancji - "To, co wspólne / to, co rożne".


 

Kolacja szabatowa w Pińczowie Odnowienie i pamięć
// Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia, Pińczów
Kolacja szabatowa w Pińczowie to wynik wspólnego działania środowisk żydowskich oraz władz samorządowych, lokalnych stowarzyszeń i instytucji kultury. W dwudniowych (15-16 czerwca) uroczystościach uczestniczyć mają przedstawiciele władz Pińczowa i pobliskich Działoszyc, Chmielnika i Szydłowa (miasteczka te odkrywają ostatnio swoją polsko-żydowską historię), goście zaproszeni przez stronę żydowską (w organizację zaangażowane są Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Michael Traison, który finansuje znaczną część kosztów). Poza uroczystościami religijnymi, prowadzonymi przez Naczelnego Rabina Polski w odrestaurowanej renesansowej synagodze, przeprowadzone zostaną panele dyskusyjne i seminaria. Szczególny nacisk położony jest na zaangażowanie najmłodszego pokolenia - młodzież szkolna zaprezentuje inscenizacje na temat szabatu, weźmie udział w warsztatach tańca, plastyki i fotografii, których uwieńczeniem będą prezentacje podczas głównych uroczystości, odbędzie się też konkurs wiedzy o historii regionu. Organizatorzy liczą na nawiązanie trwałych kontaktów między młodzieżą polską i żydowską.


KOLEKCJONERZY OPOWIEŚCI

W 2006 roku zorganizowaliśmy konkurs dla uczestników Programu dla Tolerancji. Zachęcaliśmy do nadsyłania tekstów o realizacji projektów i podzielenia się swoimi doświadczeniami i przeżyciami w dowolnej formie (pamiętnik, opowiadanie, felieton). Nagrodę zdobył pamiętnik Jerzego Znojka z realizacji projektu "Odnowienie i Pamięć. Szabas w Pińczowie"

[nagrodzony notatnik] Jerzego Znojka


Obrazy pamięci - odnalezienie i udostępnienie odbiorcom dwóch unikalnych zbiorów materiałów wizualnych dotyczących  siemiatyckich Żydów
// Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych Ruch na rzecz Ziemi, Siemiatycze

Siemiatycze to miasto wielokulturowe, są tu dwie parafie prawosławne, białoruskie organizacje kulturalne, żyją Romowie z dwóch grup etnicznych, ale - jak piszą autorzy projektu - czegoś brak w tym mieście... Projekt dotyczy żydowskiej przeszłości Siemiatycz i zbudowany jest wokół postaci dwóch mieszkańców miasta: fotografa Jankiela Tykockiego oraz malarza Józefa Charytona. Tykocki, prowadząc jedyny zakład fotograficzny, sfotografował siemiatyckich Żydów przed wojną; Charyton - "portrecista umarłych" - w swych obrazach malowanych po wojnie przywoływał nieistniejący już świat żydowskiego miasteczka. Celem projektu jest odnalezienie i skatalogowanie fotografii Tykockiego i obrazów Charytona, będących własnością prywatną mieszkańców Siemiatycz oraz dotarcie do zbiorów muzealnych w województwie i w kraju. Poprzez artykuły edukacyjno-historyczne w tygodniku "Głos Siemiatycz" oraz stronę internetową przedstawiającą obrazy siemiatyckich Żydów organizatorzy chcą popularyzować i odkrywać wielokulturowe korzenie Siemiatycz.

SUPEŁEK - chronimy pamięć naszego miasteczka. Konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z Michałowa
// Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis, Białystok

Projekt nazywa się SUPEŁEK, bo supełki wiąże się dla pamięci. Chcemy zawiązać symboliczny supełek pamięci, aby pokazać ważność ludzkiej pamięci w historii. Wierzymy, że miasteczka naszego regionu potrzebują takich supełków - napisali autorzy projektu.
Projekt poświęcony jest pamięci historycznej i społecznym mechanizmom jej powstawania i skierowany do młodzieży w gminie Michałowo (pow. Białystok, 2.000 mieszk.). Celem jest rejestracja historii zapamiętanej przez najstarszych mieszkańców Michałowa i stworzenie "Księgi Pamięci". Młodzież ma się wcielić w rolę badaczy historii i na podstawie rozmów opisać, zilustrować lub sfotografować przedwojenną przeszłość miasteczka, ze szczególnym uwzględnieniem grup narodowych i religijnych wówczas tam zamieszkujących. Integralną częścią projektu są warsztaty przygotowawcze dla uczestników, prowadzone przez studentów socjologii, a dotyczące metodologii zbierania i opracowania danych. Ukoronowaniem działań będzie publikacja "Księgi Pamięci" oraz jej publiczna prezentacja, połączona z wykładem prof. Daniela Grinberga i konferencją prasową, w której udział wezmą autorzy wyróżnionych prac. Nagrodą dla nich będzie także udział w profesjonalnych warsztatach medialnych.

 

Korczmin - od żelaznej kurtyny do otwartości
// Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin

Prowadzony już trzeci rok interdyscyplinarny projekt, mający na celu kulturowe zbliżenie Polaków i Ukraińców mieszkających na Roztoczu. Miejscem działania jest wieś wysiedlona w ramach akcji "Wisła", a w 1951 roku podzielona granicą. Po polskiej stronie pozostała niszczejąca bez wiernych cerkiew, po ukraińskiej - cudowne źródełko, tradycyjne miejsce pielgrzymek. Święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, które przed wojną skupiało wyznawców wszystkich religii w Korczminie, stało się osnową projektu, którego największą atrakcją i symbolem jest otwarcie granicy (tymczasowe przejście graniczne, czynne przez 1 dzień) i połączenie wsi w jeden organizm. Tego dnia (27 sierpnia) odbywają się w Korczminie uroczystości religijne oraz Jarmark Transgraniczny - koncerty, warsztaty, sesje naukowe. Nowym elementem wprowadzonym do projektu w tym roku będą obozy badawcze, których celem jest stworzenie etnograficznego i historycznego opisu przedwojennej wsi (stosunki polsko-ukraińskie, społeczność żydowska).
W realizację projektu zaangażowanych jest wiele organizacji i instytucji, m.in. Orkiestra św. Mikołaja i Stow. Animatorów Ruchu Folkowego z Lublina (koncerty, imprezy kulturalne, pokaz filmów), uczelnie lubelskie (UMCS, KUL - obozy badawcze), Konsulaty Generalne we Lwowie i Lublinie, Straż Graniczna, władze samorządowe.

Mozaika: poznanie - tolerancja - akceptacja - poznanie społeczności współtworzących niegdyś Łódź
// Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce", Łódź
Projekt realizowany wśród podopiecznych Świetlicy Terapeutyczno-Integracyjnej "Słyszę Dzieciaka" - z większej grupy, która będzie uczestniczyła w jego pierwszym etapie (wycieczka do Zamościa) wyłoni się grupa ok. 10 osób zainteresowanych poszukiwaniem śladów kultury żydowskiej w Łodzi, uczestników serii interaktywnych zajęć (warsztaty plastyczne, taneczne, kulinarne, fotograficzne, tworzenie kroniki projektu, wystawa prac). Głównym celem jest zaszczepienie w młodzieży postawy akceptacji i poszanowania dla odmienności oraz próba eliminacji zachowań dyskryminujących. Projekt będzie realizowany z młodzieżą ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, zdrowotnie, emocjonalnie, intelektualnie i kulturowo, często z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

Podlascy Żydzi - trudna pamięć - laboratorium etnograficzne
// Białoruskie Zrzeszenie Studentów, Białystok

Wykorzystując formę laboratorium etnograficznego przez dziesięć dni w podhajnowskiej Narewce licealna młodzież białoruska prowadzić będzie badania etnograficzne pod okiem opiekunów (etnografów, historyków, filologów, socjologów). "Wyjście w teren" poprzedzone będzie trzydniowymi warsztatami wprowadzającymi młodzież w tematykę żydowską, zwłaszcza w historię Żydów na wschodniej Białostocczyźnie. Istotnym elementem laboratorium będą wieczorne spotkania z zaproszonymi gośćmi spoza podlaskiego kontekstu - dziennikarzami, działaczami społecznymi, przedstawicielami mniejszości żydowskiej, artystami. Z doświadczenia organizatorów wynika, że takie spotkania są dla młodzieży intelektualnym bodźcem i inspiracją. W trakcie laboratorium zrealizowany zostanie reportaż radiowy (Radio TOKFM, audycja "O Innych, czyli o Polakach też"), po krytycznym opracowaniu zebrany materiał publikowany będzie w lokalnej prasie białoruskiej (tygodnik "Niva"). Przy realizacji projektu BZS współpracuje z Zespołem Szkół z Dodatkowym Nauczaniem Języka Białoruskiego w Hajnówce, Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce (oraz działającym przy muzeum kołem "ETNO"), Fundacją dla Wolności (akcja "Tiszert dla Podlasia").

PINKAS KRINKI. By nie wyschły tamte krynice. Udostępnienie polskim czytelnikom żydowskiej historii Krynek, przekłady, publikacje, zbieranie relacji
// Stowarzyszenie Villa Sokrates, Krynki

Punktem wyjścia dla projektu jest "Pinkas Krinki" - wydana po wojnie w Izraelu księga pamięci, spisana przez ocalałych z Holokaustu kryńskich Żydów. Prace nad jej przekładem zostały zapoczątkowane kilka lat temu, jednak przerwano je ze względu na brak funduszy. Docelowo planowane jest wydanie pełnej polskiej wersji w formie książkowej, na razie jednak jej fragmenty publikowane będą na łamach prasy lokalnej. Uzupełnieniem dla nich będzie publikacja wywiadów przeprowadzonych z najstarszymi mieszkańcami okolicy, pamiętającymi jeszcze świat swych starozakonnych sąsiadów (przed wojną stanowili oni 80% mieszkańców Krynek). Wywiady będą zbierane we współpracy z młodzieżą gimnazjalną, która ma także za zadanie próbę skontaktowania się (drogą internetową) z żydowskimi rodzinami, mającymi korzenie w Krynkach i sąsiednich gminach.
Zgromadzone materiały będą też wykorzystane w powstającym lokalnym przewodniku turystycznym, prezentowane na wystawie podczas Trialogów Białoruskich i przekazane do stałej ekspozycji w domu kultury (mieszczącym się w odbudowanej synagodze) i gospodzie w Krynkach

Mapa mojego wielokulturowego miasta - projekt dla młodzieży z Sokołowa Podlaskiego
// Fundacja Civis Polonus, Warszawa (projekt realizowany w Sokołowie Podlaskim)
Projekt ma służyć odkryciu na nowo wielokulturowych tradycji Sokołowa - przed wojną 70% jego mieszańców stanowili Żydzi, jednak nie zachowały się niemal żadne ślady współżycia wspólnoty polskiej i żydowskiej. Grupa 20 młodych mieszkańców Sokołowa zdobywać ma wiedzę o przeszłości swojego miasta. Poprzez odwiedzanie archiwów, rozmowy ze starszymi osobami, wywiady z miłośnikami miasta odtworzą swoistą "mapę pamięci" wielokulturowego Sokołowa. Na dzisiejszy plan miasta naniosą ważne punkty: sylwetki osób, budynki religijne, miejsca ważnych wydarzeń, każdy z tych punktów zostanie opisany. Swoimi "znaleziskami" uczestnicy będą się dzielili z członkami społeczności lokalnej: napiszą kilka artykułów do "Życia Sokołowa", opracują plan wycieczki i będą oprowadzać po mieście swoich kolegów; przygotowują prezentację, która będzie przekazana szkołom do wykorzystania w czasie lekcji. Zostanie również wykorzystana podczas wykładu dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. By przekonać radnych nowej kadencji o tym, że warto pielęgnować i promować wielokulturowe dziedzictwo Sokołowa, młodzież zaprezentuje mapę na sesji Rady Miasta.

Miejsca obiecane - ślady żydowskie w dziedzictwie kulturowym Kielc
// Ośrodek Inicjatyw Twórczych "Piekarnia", Kielce

Projekt polega na przygotowaniu prezentacji artystycznej młodych twórców, inspirowanych dziedzictwem kulturowym nieistniejącej już społeczności żydowskiej w Kielcach. Rozpocznie się od prac dokumentacyjnych: zbierania informacji na temat ludzi oraz miejsc, tworzących w przeszłości pozycję gospodarczą, wizerunek i kulturę miasta. Grupa 30 młodych ludzi będzie przeglądać stare wydawnictwa w archiwach Muzeum Narodowego, Biblioteki Pedagogicznej oraz prywatne księgozbiory, albumy rodzinne zaprzyjaźnionych rodzin; uczestniczyć w spotkaniach z osobami, które z racji zawodu lub zainteresowań mają dużą wiedzę o historii Kielc. Projekt będzie się toczył w czasie wakacji, odbędą się warsztaty twórcze, zrealizowany będzie reportaż radiowy. Efekty pracy zaprezentowane zostaną w formie interaktywnej prezentacji łączącej różne dziedziny sztuki: wystawie zdjęć, szkiców, makiet, towarzyszyć będą pokazy multimedialne, wzbogacone muzyką. Prezentacja odbędzie się w galerii "Bazy Zbożowa", prace będą pokazywane też jako wystawy czasowe w szkołach.

Nasza Ziemia Obiecana - zbieranie relacji o żydowskich mieszkańcach Bieszczad, wystawa fotografii, porządkowanie i inwentaryzacja cmentarza w Ustrzykach
// Ustrzyckie Stowarzyszenie Turystyczne "Bieszczady", Ustrzyki Dolne

Projekt realizowany w środowisku regionalistów, przewodników turystycznych oraz we współpracy z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach.
Projekt zainicjuje prowadzona razem z mediami lokalnymi akcja zbierania fotografii i wspomnień dotyczących Żydów zamieszkujących region Bieszczad (skopiowane fotografie staną się zaczątkiem zbiorów wykorzystywanych w publikacjach oraz na wystawie w Ustrzyckim Domu Kultury). Zaplanowano także kwerendę dotyczącą judaików w okolicznych muzeach i przygotowanie materiałów pomocniczych do lekcji regionalizmu oraz do szkolenia przewodników turystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przewodników Turystycznych KARPATY. Młodzież szkolna zajmie się oczyszczeniem ustrzyckiego kirkutu ze śmieci, zostanie wykonana inwentaryzacja fotograficzna macew, a prace porządkowe zwieńczy postawienie tablicy informacyjnej w trzech językach (hebrajskim, polskim i angielskim). Pomocą merytoryczną służyć tu będzie Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz komisja rabiniczna ds. cmentarzy.

Każdy naród dawał, każdy brał - wielokulturowość w Karpatach (przegląd "Karpaty wielu kultur", szkolenie dla przewodników beskidzkich, działania edukacyjne w Krośnie, publikacje)
// Stowarzyszenie Olszówka, Bielsko-Biała (projekt realizowany w Bielsku i Krośnie)

To kontynuacja programu "Wielokulturowość w Karpatach", realizowanego od 2000 roku. Jego celem jest pokazanie - głównie młodzieży - obecności i wkładu "innych" do wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz opowiedzenie o ich dziejach i kulturze. Przygotowano szereg działań:
- przegląd "Karpaty wielu kultur", poświęcony w 2006 głównie problematyce polsko-ukraińskiej;
- "Podróż na wschód" - szkolenie dla przewodników beskidzkich (zrzeszonych w studenckich kołach przewodników w Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej i Krakowie), obejmujące miejsca, w których żyli lub do tej pory mieszkają Rusini, Ukraińcy, Żydzi, Grecy i Niemcy;
- działania edukacyjne w Krośnie, wykorzystujące potencjał nagromadzony przez młodych ludzi ze Stow. Kultury Alternatywnej "Kaktus", którzy od kilku lat ratują krośnieński cmentarz żydowski. Obecnie stworzyli oni program zajęć edukacyjnych dla szkół dotyczący obecności Żydów w Krośnie, powstaną też materiały edukacyjne oraz wystawa.
- publikacje: strona internetowa, materiały informacyjne dla uczestników i mediów, wydanie opracowanej już wcześniej "Mapy dziedzictwa kulturowego Bielska-Białej" (mapa w bardzo dokładnej skali 1:3000, pokazująca budynki i miejsca ważne dla historii i kultury wielonarodowego Bielska i Białej, opracowano też tematyczne ścieżki edukacyjne).

IDĘ - odkrywanie i popularyzacja wielokulturowej przeszłości Zgierza
// Towarzystwo Ochrony Kultury Zgierza, Zgierz

Projekt długofalowy. Autorzy piszą o nim: Pragniemy, by ta historia sączyła się nie nachalnie, a systematycznie, proponujemy raczej dokładanie elementów niż jednorazowe działanie. Polega on na wydaniu mapy oraz przewodnika po historycznym Zgierzu, oznaczeniu historycznych obiektów i miejsc tablicami informacyjnymi, wydaniu puzzli z rysunkiem historycznej mapy Zgierza. Angażuje mieszkańców, którzy mogą być fundatorami kolejnych tablic (sprzedaż cegiełek podczas Pikniku Rodzinnego), a w dalszych etapach twórcami makiety historycznego centrum miasta.

Breslau cv - mapa pamięci
// Stowarzyszenie Nikt Ruch Kulturotwórczy, Wrocław

Autorzy projektu to środowisko młodych artystów i akademików skupionych wokół pisma "Rita Baum", które od dawna interesuje się miastem jako fenomenem kultury, mówiąc o tym w nowoczesny, ciekawy sposób. Twórcy pisma i projektu znają się na sztuce, fotografii i komunikacji internetowej - wykorzystując je chcą zainteresować młode pokolenie historią. Piszą: Projekt ma na celu sklejenie ludzkiej pamięci, tej dawnej, zapomnianej i tej, którą noszą w sobie młodzi wrocławianie. Interesują nas historie proste, bliskie każdemu człowiekowi. Chcemy, żeby to, co odgrzebane ze wspomnień, mogło zapaść w pamięć kolejnego pokolenia. Grupa wolontariuszy przez rok zbierać będzie materiały do wydania specjalnego "Rity Baum", powstanie serwis internetowy dla mapy pamięci, wspólnie z galerią Entropia, Międzynarodowym Forum Fotografii Kwadrat, Instytutem Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP i radiem internetowym Zwrotnica.pl prowadzona będzie "zbiórkę pamięci" (wspomnienia, pamiątki, fotografie). Zebrane materiały będą inspiracją i tworzywem dla artystów - przestrzenne, plakatowe, fotograficzne mapy pamięci będą prezentowane podczas Festiwalu Młodej Sztuki "Wrocław non stop", a zebrane opowieści (także tłumaczone z niemieckiego) podczas Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Organizowane będą też akcje artystyczne (zawieszanie tabliczek i szyldów z nazwami sklepów, ustawianie w przestrzeni miasta reprodukcji dawnych fotografii tych miejsc, akcje vlepkarskie).

Złodziejskie Piaski? - szukanie i upamiętnienie żydowskiej przeszłości miasteczka
// Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na rzecz Bioróżnorodności, Piaski
Autorem projektu jest grupa młodych ludzi, których bulwersuje sytuacja: że na jednym z cmentarzy żydowskich w Piaskach odbywają się cotygodniowe jarmarki i postawiono tam ostatnio blok mieszkalny, na drugim zaś, pod tablicą upamiętniającą tragiczne mordy Żydów z czasów II wojny światowej, namalowane są swastyki. Projekt adresowany jest do młodzieży, warsztaty prowadzone w szkołach (na wzór filozoficznych "dysput ariańskich" - Piaski mają też tradycję ariańską) wyłonią najbardziej zainteresowaną grupę. Projekt ma charakter poszukiwawczy: prowadzone będą wywiady z ludźmi najstarszego pokolenia i lokalnymi historykami, poszukiwania w archiwach kościelnych, bibliotekach i "na bezdrożach Internetu" (organizatorzy piszą: w oparciu o konsultacje z lubelskimi historykami, postaramy się wysupłać te najważniejsze i najprawdziwsze informacje). Zebrane materiały zostaną opracowane i upublicznione w postaci trasy dziedzictwa miejscowych Żydów (duża tablica informacyjna z konturem trasy, małe tabliczki informacyjne w najważniejszych miejscach, folder).

Wspólnym głosem - cykl imprez dotyczących różnych przejawów dyskryminacji
// Stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce

Projekt składa się z kilku elementów: warsztatów uczących rozpoznawania postaw dyskryminacyjnych i stereotypów (trenerzy z Amnesty International), przeglądu filmów o tej tematyce, "Spotkania z kulturą żydowską" (przybliżenie historii siedleckich Żydów, koncert muzyki klezmerskiej, potrawy tradycyjne) oraz spektaklu teatralnego, przygotowanego przez nieformalną grupę studentów, uczestniczących w całym projekcie.

Sandomierz - projekt artystyczny Artura Żmijewskiego (produkcja filmu oraz działania z grupą studentów) związany z cyklem zajęć prof. Joanny Tokarskiej-Bakir dotyczących przeświadczeń na temat mordu rytualnego (wokół badań etnograficznych prowadzonych w Sandomierzu i okolicach)
// Fundacja Galerii Foksal, Warszawa

W 2005 roku prof. Joanna Tokarska-Bakir razem ze studentami Collegium Civitas, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Humanistycznych UW prowadziła cykl zajęć z antropologii wizualnej, których tematem był obraz Karola de Prevot z katedry w Sandomierzu - jeden z kilkunastu znajdujących się w polskich kościołach obrazów przedstawiających Żydów dokonujących profanacji eucharystii i tzw. mordów rytualnych. Studenci przeprowadzili z mieszkańcami miasta i okolicznych wsi ok. 400 wywiadów etnograficznych. Pierwsze wnioski z przeprowadzonych badań pokazują, że ikonografia obrazu odpowiada potocznej wiedzy, jaką mają mieszkańcy Sandomierza. Legenda jest ciągle żywa. Niektórzy postrzegają ją jako "fakt historyczny", inni potrafią nawet osadzić pogłoskę o mordach rytualnych w kontekście swoich przeżyć z dzieciństwa i młodości. Dodatkowo przeświadczenie o możliwości takich praktyk wzmacnia ciągła obecność malowidła w katedrze sandomierskiej i związany z nią autorytet Kościoła. Na prośbę prof. Joanny Tokarskiej-Bakir w projekt zaangażował się Artur Żmijewski, artysta związany z Fundacją Galerii Foksal. Żmijewski filmował spotkania i dyskusje grupy studentów oraz zaproponował im działania artystyczne - "działania na" sandomierskim obrazie (zajęcia ze studentami odbyły się w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, kopia obrazu była przez nich przemalowywana, opatrywana komentarzem, itp., powstała też nowa wersja obrazu o zaproponowanej przez studentów ekumenicznej tematyce). Zarejestrowany materiał zostanie wykorzystany w filmie, który będzie opowieścią o zajęciach i zapisem rezultatu przeprowadzonych w Sandomierzu badań.

Wielokulturowe Myślenice - festiwal i spotkanie organizacji pozarządowych
// Stowarzyszenie "Wspólnota Myślenice", Myślenice

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Myślenice" przy współpracy z British Council, Muzeum Okręgowym w Tarnowie oraz Muzeum Galicja w Krakowie. Jego celem jest promocja idei wielokulturowości i tolerancji poprzez odwołanie się do historycznego dziedzictwa wszystkich kultur regionu Galicji oraz pokazywania ich pozytywnych wpływów na kulturę polską. Głównym elementem projektu jest 6-dniowy festiwal w Myślenicach, który odbędzie się w lipcu 2006, w 70. rocznicę antysemickiej Wyprawy Myślenickiej Adama Doboszyńskiego, która uczyniła Myślenice jednym z symboli polskiego międzywojennego antysemityzmu. Festiwal ma na celu zmianę negatywnego wizerunku miasta poprzez działania artystyczne oparte o różnorodne tradycje regionu, a także aktywne włączanie społeczności lokalnej we wszystkie elementy projektu. W mieście odbędą się wystawy, koncerty, spotkania autorskie i warsztaty (np. tańców żydowskich i regionalnych). Efektem działań ma być także zbudowanie bazy danych organizacji działających w sferze wielokulturowości na terenie całego regionu (Polska, Słowacja, Ukraina) oraz zorganizowanie jednodniowego forum dla lokalnych organizacji pozarządowych dotyczącego przyszłej współpracy na rzecz projektów wielokulturowych.